ഉപ ജില്ല ശാസ്ത്രമേള 2017-18 ഒക്ടേബർ 19,20,21 തീയതികളിൽ നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു .16-10-2017 ന് ഹർത്താൽ ആയതു കൊണ്ടും 18-10-2017 ന് ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ടും ഒക്ടേബർ 25,26,27,28 തീയതികളിൽ അതേ വേദികളിൽ വച്ച് നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.

WEB LINKS

Important Official Websites

General Education Department www.education.kerala.gov.in
Higher Secondary Education Department www.dhsekerala.gov.in
SCERT,Keralahttp://www.scert.kerala.gov.in/ap.htm
VHSE Directoratehttp://www.vhse.kerala.gov.in/
Pareeksha Bhavanhttp://keralapareekshabhavan.in/
SSA , Keralahttp://www.keralassa.org/
IT@Schoolhttp://www.itschool.gov.in/
Kerala Chief Ministerhttp://www.keralacm.gov.in/
Transfer and Postings